ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 13.05.2021
Часът е 20:54:08

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

О Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на специализиран превоз на ученици 8-12 клас от Община Търговище през учебната 2020/2021 година по две обособени позиции“
ДОКУМЕНТИ:


 1. ОБЯВА
 2. РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.1 ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
 5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1)
 6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2)
 7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1)
 8. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2)
 9. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 10. ЗАПОВЕД


РЕШЕНИЕ №РД-486/12.06.2020г. на основание чл.22, ал.1, т.8 и чл.108, т.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОПДОКУМЕНТИ:


 1. ОБЯВА

 2. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ

 3. I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 4. II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 5. III.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

 6. IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 7. V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


ЗАПОВЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ