ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 13.05.2021
Часът е 21:39:21

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА