ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 25.07.2021
Часът е 02:45:34

ВАЖНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ВИ ДОКУМЕНТИ

 1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ
 2. ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

 3. НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
 4. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ"


 6. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ГР. ТЪРГОВИЩЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛА ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.
 7. ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА І УЧ. СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

 8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.
 9. СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГТХВТ
 10. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 11. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 12. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 13. Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, които са събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от ПГТХВТ " Алеко Константинов" - гр. Търговище

 14. ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
 15. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 16. ПРОТОКОЛ №8 ОБЩО СЪБРАНИЕ