ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.10.2022
Часът е 11:54:40

ВАЖНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ВИ ДОКУМЕНТИ

 1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

 2. ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ


 3. НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 4. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ"

 6. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


 7. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ГР. ТЪРГОВИЩЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛА ОТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.


 8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

 10. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 11. ЕТИЧЕН КОДЕКС


 12. ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 13. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СА СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПГТХВТ " Алеко Константинов" - гр. Търговище


 14. ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

 15. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ