ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.03.2020
Часът е 22:51:58

ВАЖНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ВИ ДОКУМЕНТИ

 1. НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 2. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПГТХВТ "АЛ. КОНСТАНТИНОВ"

 4. ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 5. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ГР. ТЪРГОВИЩЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛА ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

 6. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.
 7. СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГТХВТ
 8. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 9. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 10. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 11. Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни

 12. ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
 13. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 14. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител утвърден бюджет за 2019 година и касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
 15. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
 16. Касов отчет В-3_31122019

 17. ПРОТОКОЛ №8 ОБЩО СЪБРАНИЕ