ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 17:10:18
Училище за
      Себеутвърждаване и
            Подготовка към
                  Европейски
                        Хоризонти"СЕМЕЙНИ ПРАЗНИЦИ - КАТО ИГРА"

Клубът се води под ръководството на г-жа Каталина Цонева.

По време на срещите си, в групата се коментират и дискутират семейните традиции - не само в българския, но и в турския и ромския етнос. За учениците е интересно да научат как са се празнували в миналото и се празнуват сега различни официални и лични празници, свързани с религията и бита в различните етноси. В клуба участват ученици със СОП и затова всичко се прави под формата на игра, за да бъде забавно и интересно.

Р А З Г Л Е Д А Й Т Е   С Н И М К И