ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.09.2021
Часът е 04:00:16

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ВИДОВЕ УСЛУГИ: 1. Издаване на европейско приложение на свидетелството за професионална квалификация
  (влиза в сила от учебната 2021/2022 уч. година)

 2. Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование
  (влиза в сила от учебната 2021/2022 уч. година)

 3. Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация

 4. Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация

 5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 6. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 7. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимнации, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием

 8. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определени по допълнителния държавен план-прием

 9. Издаване на диплома за средно образование

 10. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 11. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 12. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до Втори държавен зрелостен изпит

 13. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ