ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:49:27
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС