ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.03.2020
Часът е 22:27:28
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС