ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 08.12.2019
Часът е 15:43:01
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС