ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.05.2022
Часът е 08:56:10
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС