ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 26.10.2021
Часът е 23:56:59
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА I УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

<

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС