ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.03.2020
Часът е 23:32:30

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

О Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на специализиран превоз на ученици 8-12 клас от Община Търговище през учебната 2019/2020 година по две обособени позиции“ДОКУМЕНТИ:


 1. Договор ДА-844 от 020919г.-позиция 1

 2. Договор ДА-844 от 020919г.-позиция 2

 3. ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането и оценката и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на специализиран превоз на ученици VIII-XII клас от община Търговище през учебната 2019-2020 година по две обособени позиции"

 4. ПРОТОКОЛ №1 за разглеждането и оценката и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на специализиран превоз на ученици VIII-XII клас от община Търговище през учебната 2019-2020 година по две обособени позиции"

 5. ОБЯВА

 6. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ

 7. I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 8. II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 9. III.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

 10. IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 11. V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

О Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на специализиран превоз на ученици 8-12 клас от Община Търговище през учебната 2018/2019 година по две обособени позиции“ДОКУМЕНТИ:


 1. ОБЯВА

 2. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ

 3. I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 4. II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 5. III.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ

 6. IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 7. V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици 8-12 клас от община Търговище през учебната 2018-2019 година по две обособени позиции

ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

 1. Договор ДА-353/29.01.2019г.
 2. Договор ДА-354/29.01.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 2