ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.10.2022
Часът е 11:44:41
ПРОФЕСИЯ: "Хотелиер "
СПЕЦИАЛНОСТ: "Организация на хотелиерството
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация (при издържан изпит за професионална квалификация).

    Учениците придобиват знания и умения за управление и обслужване на хотела - основни и допълнителни туристически услуги.

пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт