ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.10.2022
Часът е 11:09:32

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  • Радослав Иванов Черкезов - приемен родител на ученик от 12 клас

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Оля Иванова - Промишлена палата - Търговище
  2. Симеон Симеонов - Ст. експерт ПОО в РУО-Търговище
  3. Мариела Гюрова Милтенова - родител на ученик от 12 клас
  4. Иванка Иванова Петрова - родител на ученик от 11 клас
  5. Мария Дончева Николова - родител на ученик от 9 клас
  6. Николай Жечев Николов - родител на ученик от 8 клас

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Силвия Петрова Славова - родител на ученик от 11 клас
  2. Гюлшен Ибрямова Кямилова - родител от ученик от 8 клас

Общественият съвет изпълнява дейностите по чл.269, ал.1 от ЗПУО и чл.16 от Правилника за дейността на обществените съвети от 27.09.2016г.