ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.03.2020
Часът е 22:07:44

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТПРЕДСТОЯЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - 12.09.2019г.


Със ЗАПОВЕД №РД-128 / 28.11.2016г. в ПГТХВТ "Ал. Константинов" е определен Обществен съвет в състав:

  1. Оля Иванова - Председател на ТПО-Търговище
  2. Димитър Петров - Ст. експерт в РУО-Търговище
  3. Биляна Атанасова - родител на Стефани Петрова(9а клас)
  4. Соня Слининг - родител на Стефан Слининг (10в клас)
  5. Мариела Милтенова - родител на Гергана Мариянова (9в клас) и Анна Мариянова (11а клас)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Йорданка Шафер - настойник на Розалина Дончева (12б клас)
  2. Милена Хамбърджиева - родител на Анахид Минесян (11б клас)

Общественият съвет изпълнява дейностите по чл.269, ал.1 от ЗПУО и чл.16 от Правилника за дейността на обществените съвети от 27.09.2016г.Протокол №1 от заседание на ОС (09.01.2017г.)


Протокол №2 от заседание на ОС (30.03.2017г.)


Протокол №3 от заседание на ОС (31.08.2017г.)


Протокол №4 от заседание на ОС (21.12.2017г.)


Протокол №5 от заседание на ОС (16.03.2018г.)

Списък на присъстващите на заседание на ОС (16.03.2018г.)