ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:31:11

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  • Деница Марчева Ангелова - родител на ученик от 9Б клас

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Симеон Симеонов - Ст. експерт ПОО в РУО-Търговище
  2. Даниел Григоров, "Григорови" ООД - Представител на работодателите
  3. Николай Ангелов Колев - родител на ученик от 8В клас
  4. Кремена Хрисимирова Димитрова - родител на ученик от 9В клас
  5. Гюлшен Ибрямова Кямилова - родител на ученик от 11В клас
  6. Мирослава Малинчева Чавкарска - родител на ученик от 9Б клас

Общественият съвет изпълнява дейностите по чл.269, ал.1 от ЗПУО и чл.16 от Правилника за дейността на обществените съвети от 27.09.2016г.