ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.10.2022
Часът е 10:49:28

К О Н Т А К Т ИАДРЕС:  гр.Търговище, ул. "29-ти януари" №10

ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР:  0876634101

ТЕЛЕФОН ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:  0876468484

ТЕЛЕФОН ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ:  0879934466

ТЕЛЕФОН СЧЕТОВОДСТВО:  0601/6 20 37

E-MAIL:  pg_thvt@abv.bg
                   aleko.konst@pgthvt-tg.com