ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:55:37

И С Т О Р И Я

Създадено преди повече от 50 години, училището е единственото в Североизточна България, което подготвя квалифицирани работници в сферата на хранително - вкусовата промишленост, хлебопроизводство, кулинария и туризъм. Получавайки средно образование и професионална квалификация едновременно, училището дава на област Търговище и района мотивирани граждани за професионална резлизация у нас и в страните от ЕС. Училището провежда политика на гъвкаво планиране в избора на професии за обучение на ученици, проучвайки възможностите и переспективите, заложени в общинската и национална програма за развитие на отраслите "хранене" и "туризъм". За първи път през 2005/2006 г. в училището се въвежда професията "Мениджмънд в туризма" по програма на българо-австрийски проект. Училището разполага с богата материална база - самостоятелно общежитие с кухня, кабинети, работилници, интернет, спортни отбори, фитнес зала. Училището е член на "Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство - България". В ПГТХВТ се обучават 400 ученика в пет професии и специалности от утвърдени учители по общообразователна и професионална подготовка. Държавният план-прием се изпълнява. На учениците се осигуряват участия в национални състезания и конкурси по специалности. Образованието си завършват успешно 90% от зрелостниците. Получават диплом за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Около 30% от тях продължават обучението си във ВУЗ, а останалите успешно развиват собствен бизнес или са високо платени работници в различни фирми.

Стратегическите приоритети на училището са ориентирани към:

- Показване на практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция в овладяване на знанията и практическото им приложение;

- Мотивиране на учениците да използват в максимална степен личните си способности за овладяване на професионални знания и умения;

- Творчески, иновационни подходи на учителите в учебния процес;

- Отговорно съучастие на семейството в цялостния учебен процес;

Силни страни и възможности на училището са :

- Да проучва пазара на труда, за да предлага за обучение търсени и актуални професии и специалности;

- Да сключва взаимно изгодни договори с фирми и предприятия за провеждане на учебна и производствена практика и финансова помощ;

- Да предлага съвременни форми и усливия за професионално обучение;

- Да осъществява контакти със семейството на ученика за пълна информация на статуса му;

- Да използва пълноценно материалната база за задоволяване на потребностите на учениците от културни и спортни дейности;

- Да участва в проекти за международен обмен на ученици от различни професии.

Мисията и целите на ПГТХВТ са насочени и се осъществяват чрез учебно-възпитателна дейност към формиране на знания и личностни професионални умения у учениците за адаптиране в социалната сфера, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

Историята на училището в текст и снимки, изработена от клуб "История на моето училище", ПРОЕКТ УСПЕХ

Вижте снимки от нашата история