ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:15:06
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЕДИНАДЕСЕТИ Б КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Технология на хотелиерското обслужване
Английски език-Ічужд
Предприемачество
Математика
Руски език/Немски език-ЗИП
БЕЛ
Час на класа
вторник
Организация и функц. на ресторанта
Английски език-Ічужд
История и цивилизация
БЕЛ
БЕЛ
Физическо възпитание и спорт
Английски език - ЗПП
Модул - ФВС
сряда
Технология на хотелиерското обслужване
Маркетинг/div>
Математика
Счетоводство и отчетност в туризма
Английски език - Iчужд
ФВС
-
четвъртък
УП-ОФР/УП - ТХО
УП - ТХО/УП-ОФР
петък
Философия
Орг. и функциониране на ресторанта
Маркетинг
БЕЛ-ЗИП
БЕЛ-ЗИП
Счетоводство и отчетност в туризма
История и цивилизация