ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 26.10.2021
Часът е 23:22:44
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЕДИНАДЕСЕТИ А КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Ремонтно-монтажна п-ка/-
Технологично обзавеждане
Български език и литература
Български език и литература
Английски език-Ічужд
Технология на специалността
вторник
История и цивилизация
ЗИП-технология на храните
Математика
Технология на специалността
Час на класа
сряда
-/Ремонтно-монтажна п-ка
УП - ТС
четвъртък
Аналитична химия
Предприемачество
Автоматизация на произв.
Английски език-Ічужд
Български език и литература
Математика
Физическо възпитание и спорт
Модул ФВС
петък
Аналитична химия
Физическо възпитание и спорт
Философия
История и цивилизация
Английски език - Iчужд
Автоматизация на произв.
Технологично обзавеждане