ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:31:11
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДВАНАДЕСЕТИ А КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
-
Свят и личност
Физическо възпитание и спорт
Руски език/Немски език
Математика
Технология на специалността
Икономика
вторник
БЕЛ
БЕЛ
Икономика
Свят и личност
Машини и съоръжения
ФВС
Технология на специалността
Модул - ФВС
сряда
-
Час на класа
Руски език/Немски език
Икономика
Математика
ЗИП-БЕЛ
ЗИП-БЕЛ
четвъртък
УП - ТС
Машини и съоръжния
ЗИП-География и икономика
петък
УП - ТС
Производствена практика