ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:44:38

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

В Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" – гр. Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на ПГТХВТ "Ал. Константинов" – гр. Търговище всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа.

Адрес:

гр.Търговище, ул. "29-ти януари" №10

Деловодство, етаж ІІ

тел:0601/6 20 37

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по e-mail.

е-mail: pg_thvt@abv.bg.