ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.05.2022
Часът е 09:34:04

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА