ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.02.2021
Часът е 08:51:20

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА