ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:26:38

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА