ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:36:31
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ІI УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕВЕТИ В КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
Час на класа
Биология и здр. образование
Български език и литература
Основи на туризма
Технологично обзавеждане на ЗХР
Физика и астрономия
Физическо възпитание и спорт
вторник
Материалознание на ХП
Химия и опазване на ок. среда
Руски език/Немски език-Ічужд
География и икономика
Информатика
Психология и логика
- / Инф. технологии
сряда
История и цивилизация
Математика
Физическо възп. и спорт
Основи на туризма
Руски език/Немски език-Ічужд
Химия и опазване на ок.среда
Английски език - IIчужд
Модул - ФВС
четвъртък
История и цивилизация
Биология и здр. образование
География и икономика
Информатика
Технол. обзавеждане на ЗХР
Математика
Материалознание
петък
Информационни технологии/ -
Математика
БЕЛ
БЕЛ
Физика и астрономия
Английски език - ІІчужд
-/div>