ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:57:01
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕВЕТИ Б КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
-
Физическо възпитание и спорт
Математика
Биология и здр. образов.
Психология и логика
Туристически ресурси в Б-я
Руски език / Немски език-Ічужд
Модул - ФВС
вторник
Английски език-ІІчужд
БЕЛ
БЕЛ
Информатика
Руски език / Немски език-ЧЕП
Химия и опазване на ок.среда
Биология и здр.образование
сряда
География и икономика
История и цивилизация
Химия и опазване на ок.среда
Руски език/Немски език-Ічужд
Туристически ресурси на Б-я
Български език и литература
- / Инф. технологии
четвъртък
Етология в туризма
Английски език - IIчужд
Информатика
Руски език/Немски език-ЧЕП
География и икономика
Физика и астрономия
Инф.технологии/-
петък
Час на класа
История и цивилизация
Руски език/Немски език-Ічужд
Екология в туризма
Физическо възп. и спорт
Математика
Физика и астрономия