ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 15:50:09
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕВЕТИ A КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
География и икономика
Математика
Биология и здравно образование
Английски език-II чужд
Физика и астрономия
Психология и логика
Руски език/Немски език-Ічужд
Модул ФВС
вторник
Български език и литература
Информатика
Инф. технологии/Техническо чертане
Английски език-ІІ чужд
Химия и опазване на ок.среда
Машинознание
Техн. чертане - I група / -
сряда
Химия и опазване на ок. среда
География и икономика
История и цивилизация
Руски език/Немски език-Ічужд
Физическо възп.и спорт
Математика
Час на класа
четвъртък
Информатика
История и цивилизация
Биология и здр. образование
Суровини и материали
Техническо чертане/Информац. технологии
Машинознание
- / Техн. чертане
петък
БЕЛ
БЕЛ
Руски език / Немски език-Ічужд
Физическо възп. и спорт
Суровини и материали
Физика и астрономия
-