ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 05.02.2023
Часът е 16:08:50
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ДЕСЕТИ Г КЛАС
  1 2 3 4 5 6 7
понеделник
УП - ТКП
-
вторник
УП - ТКП
ТКП
Модул - ФВС
сряда
Час на класа
Хигиена на храните
Хигиена на храните
Технология на кулинарната продукция
ЗБУТ
-
-
четвъртък
-
ЗБУТ
Технологично обзавеждане
Технологично обзавеждане
Производствена практика
Производствена практика
петък
УП - ТКП
-
-