ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 27.02.2021
Часът е 08:54:42
ПРОФЕСИЯ: "Техник-технолог по качеството на храни и напитки"
СПЕЦИАЛНОСТ: КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ"
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт
пгтхвт

След завършен 12-ти клас получавате:

    - Диплом за средно образование (при издържан държавен зрелостен изпит);

    - Свидетелство за професионална квалификация по професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" (при издържан изпит за професионална квалификация.

    Учениците придобиват знания и умения за безопасността и качеството на храните и хранителните добавки, както и качеството на напитките. Професията дава възможност за реализация като контрольор по качеството, лаборант, фитосанитарен контрол.